Livinwondr

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

TỔNG QUAN

Những điều khoản thỏa thuận dưới đây là những điều khoản ràng buộc hợp lệ, không độc quyền giữa bạn và Livinwondr. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản để chắc chắn bạn hiểu chúng một cách đầy đủ và chính xác. Những điều khoản này, có thể sẽ được sửa chữa nhiều lần, mô tả và quản lý những mối liên hệ hợp pháp của bạn với Livinwondr, quyền lợi của bạn khi bạn trao cho Livinwondr những tác phẩm nghệ thuật, hình chụp, hình ảnh, véc-tơ, video hay những loại hình nghệ thuật khác cùng với tiêu đề tác phẩm để tham gia vào Livinwondr, và những gì được dùng để Livinwondr có thể tạo ra nội dung. Tài liệu này cũng giải thích cho sự giao ước giữa bạn và Livinwondr cũng như giữa Livinwondr với bạn.

Livinwondr có quyền thay đổi những điều khoản trên bất cứ lúc nào. Bạn tham gia có nghĩa là bạn đồng ý với tất cả các điều khoản đó.Nếu không đồng ý với bất cứ điều khoản nào bạn hãy rút khỏi Livinwondr hoặc xóa bỏ phần nội dung điều khoản mà bạn không muốn có hiệu lực.

Bằng việc tham gia vào Livinwondr với bất cứ nội dung nào, bạn cam kết trao cho Livinwondr quyền và cho phép áp dụng trên khắp thế giới và không độc quyền việc tái sản xuất, chuẩn bị tác phẩm, trưng bày công cộng, quảng bá, giấy phép bổ sung, và kinh doanh bất cứ nội dung nào mà bạn đăng tải và được Livinwondr chấp nhận, đến khi thỏa thuận này chấm dứt như đã đề cập. Bạn còn cam kết trao cho Livinwondr quyền và cho phép áp dụng trên khắp thế giới và không độc quyền việc sử dụng tên, tên đăng nhập và nội dung liên quan trong quá trình Livinwondr quảng cáo và tiếp thị mà Livinwondr không phải trả bất cứ một chi phí hay bồi thường nào cho bạn. Livinwondr, trong quá trình thực hiện, có không cho phép từ một vài hoặc tất cả những điều đã nêu trên mà không phải báo trước. Bạn hoàn toàn có thể từ bỏ quyền tác giả nếu không sẽ theo luật của tiếu bang California, Hoa Kỳ hoặc những bộ luật tương tự của cơ quan có thẩm quyền. Bạn cũng cho phép Livinwondr thêm, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin liên quan đến nội dung để quản lý và cho phép nội dung đó.

TÀI KHOẢN

Livinwondr có quyền từ chối việc lập tài khoản hoặc đóng bất cứ những tài khoản hiện có nếu có hành vi gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba bao gồm cá nhân hoặc tổ chức, tải xuống khống so với số lượng thật, nộp những tác phẩm vi phạm thuần phong mỹ tục, bạo lực, hoặc có thể được hiểu như nói xấu, không tuân thủ các hướng dẫn của Livinwondr sẽ phải sửa đổi, nếu vi phạm các điều khoản của thỏa thuận này giữa bạn với Livinwondr.

Bạn luôn luôn chỉ được phép có một tài khoảng hoạt động để tham gia vào dự án mà không cần sự đồng ý bằng văn bản của Livinwondr trong mọi trường hợp. Nếu đồng ý như vậy, bạn sẽ không được gửi những nội dung giống hệt nhau với nhiều hơn một tài khoản.

NỘI DUNG

Livinwondr có quyền từ chối, đồng ý hoặc gỡ bỏ phần nội dung trên website của Livinwondr vì bất cứ lý do nào. Nội dung sẽ được gỡ bỏ nếu livinwondr cho rằng nội dung đó dẫn đến việc Livinwondr hay bất cứ cán bộ, người quản lý, giám đốc, nhân viên nào phải chịu trách nhiệm pháp lý cho những nội dung vi phạm những điều khoản thỏa thuận. Mặc dù đã nói ở trên và đồng ý với Livinwondr, phần nội dung bị gỡ bỏ bởi bạn vì bất cứ lý do gì có thể sẽ vẫn còn do khách hàng sưu tập những tác phẩm nghệ thuật trước khi nội dung bị xóa bỏ.

Nội dung đã bị xóa bỏ khỏi website của Livinwondr sẽ vẫn còn đầy đủ hiệu lực. Livinwondr có thể dụng nò để quảng bá và tiếp thị nội dung đó của bạn trên những phương tiện thông tin đại chúng bao gồm Facebook, Instagram, Tumblr, Twitter, và những trang mạng và ứng dụng tương tự.

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Bạn không được sử dụng dịch vụ Livinwondr như một phương pháp để truyền đạt nội dung đến một cá nhân hay một nhóm nhỏ khách hàng. Hành vi đó là một sự vi phạm đến các điều khoản tỏa thuận của Livinwondr. Nếu bạn thực hiện hành vi đó, Livinwondr sẽ sử dụng quyền của mình đã nêu trong tthỏa thuận này bao gồm nhưng không giới hạn để đóng tài khoản của bạn